Mayzus Gunsmith Company

Our goal is to offer our customers products with high value for money, and provide them with full customer service.

CONTACT INFO
  • Address: Czech Republic, Dukelská 451
    534 01 Holice
  • Phone: +420 733-373-332
  • Email: info@mayzus.cz

I. Základní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup kupujícího a společnosti Mayzus Gunsmith Company s.r.o., jako prodávajícího, za situace, kdy i přes maximální snahu Mayzus Gunsmith Company s.r.o. o zachování vysokého standardu kvality prodávaného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. Prodávající je obchodní společnost Mayzus Gunsmith Company s.r.o., se sídlem Skřivánčí 264/5, 182 00 Praha 8 – Březiněves, IČO 24139645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 182248. Mayzus Gunsmith Company s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Mayzus Gunsmith Company s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

II. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

Mayzus Gunsmith Company odpovídá kupujícímu za vady zboží podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady. Mayzus Gunsmith Company poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruční list není přiložen, Mayzus Gunsmith Company s.r.o. poskytuje záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro uvedený nebo jinak obvyklý účel, že bude mít a zachová si uvedené, jinak obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za technicky bezvadné provedení a za dodržení konstrukčních norem pokud jde o rozměry, výkony a další uváděné vlastnosti.

Záruka se nevztahuje na:

• mechanická poškození způsobená uživatelem nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části zboží,

• škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití a záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,

• vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,

• vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží, pokud nedošlo k jiné dohodě,

• úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny Mayzus Gunsmith Company s.r.o. nebo autorizovaným servisním partnerem Mayzus Gunsmith Company s.r.o.,

• vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,

• vady zbraní zapříčiněné střelivem, které neodpovídá předpisům C.I.P. nebo SAAMI

• vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením.

III. Záruční doba

Záruční doba, poskytovaná Mayzus Gunsmith Company s.r.o. na zboží, činí 24 měsíců. Dále Mayzus Gunsmith Company s.r.o. poskytuje na jí vyráběné zbraně záruku v délce 24 měsíců na dřevěné součásti a povrchovou úpravu zbraně a záruku v délce 36 měsíců na ostatní díly. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

IV. Postup uplatnění práv z vad zboží (reklamace)

Kupující má právo uplatnit práva z vad zboží u prodávajícího v kterékoliv jeho podnikové prodejně. V případě uplatnění práva z vad u zbraní, které Mayzus Gunsmith Company s.r.o. vyrábí, je kupující oprávněn uplatnit práva z vad také v provozovně Mayzus Gunsmith Company s.r.o., Dukelská 451, 534 01 Holice (před osobní návštěvou je nutný telefonický kontakt), a u kteréhokoliv autorizovaného servisního partnera v České republice. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen označit vadu a prokázat datum prodeje zboží. Mayzus Gunsmith Company s.r.o. je povinna vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění práv z vad zboží, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Mayzus Gunsmith Company s.r.o. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Mayzus Gunsmith Company s.r.o. po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží.

V. Způsob vyřízení reklamace

A. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

B. Neodstranitelné vady, o pakovaný výskyt vad po opravě, větší počet vad

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě výskytu neodstranitelné vady, většího počtu vad (nejméně 3 vady) nebo opakovaného výskytu vad po opravě (alespoň třetí výskyt vady) má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád Podnikové prodejny Mayzus Gunsmith Company s.r.o. nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Call now at +420 733-373-332

We truly care about our users and our product.

CONTACT US NOW