Mayzus Gunsmith Company

Our goal is to offer our customers products with high value for money, and provide them with full customer service.

CONTACT INFO
  • Address: Czech Republic, Dukelská 451
    534 01 Holice
  • Phone: +420 733-373-332
  • Email: info@mayzus.cz

ZÁRUČNÍ OPRAVY

 Záruční podmínky

Mayzus Gunsmith Company s.r.o. poskytuje na výrobek záruku v následujícím rozsahu, za následujících podmínek:

OBSAH ZÁRUKY

Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem. Pokud je výrobek používán k účelu, pro který je určen a způsobem popsaným v návodu pro obsluhu a údržbu, zaručuje Mayzus Gunsmith Company s.r.o. bezchybnou funkci výrobku po celou záruční dobu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

·         mechanická poškození způsobená uživatelem nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části výrobku,

·         škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením návodu na použití a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,

·         vady vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,

·         škody vzniklé užíváním výrobku,

·         škody vzniklé na životním prostředí,

·         vady, kvůli kterým byla snížena cena výrobku, pokud nedošlo k jiné dohodě,

·         úpravy a zásahy do výrobku, provedené mimo Mayzus Gunsmith Company s.r.o.,

·         vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,

·         vady zapříčiněné střelivem, které neodpovídá předpisům C.I.P. nebo SAAMI

·         vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením

·         výrobky, u nichž nebyly dodrženy záruční podmínky

ZÁRUČNÍ DOBA

·         Záruční doba, poskytovaná Mayzus Gunsmith Company s.r.o. na všechny výrobky činí 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem prodeje zákazníkovi.

·         V záruční době jsou veškeré závady, pokud nespadají do výjimek uvedených v tomto záručním listě, odstraněny bezplatně. V případě, že je v průběhu záruční doby vyměněn na výrobku v rámci záruky jakýkoliv díl, stává se součástí výrobku, a proto se na něho vztahuje záruka do konce záruční lhůty výrobku. Předpokladem je, že opravy jsou řádně prováděny Mayzus Gunsmith Company s.r.o.

·         Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

·         Nový výrobek je zákazník povinen při koupi řádně zkontrolovat, včetně dokumentace k němu, a seznámit se s jeho obsluhou. Zejména musí být řádně vyplněn záruční list s vyznačeným datem prodeje výrobku a doklad o prodeji (účtenka).

·         Zákazník má právo na odstranění závady v průběhu záruční doby u Mayzus Gunsmith Company s.r.o. jako výrobce bez ohledu na to, kde výrobek zakoupil.

·         Nárok na uznání záruky je možno uplatnit pouze po předložení originálu záručního listu, opatřeného označením prodejny, datem prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a označením prodejny.

·         V případě, kdy reklamující osoba nabyla výrobek od předchozího majitele v průběhu trvání záruční doby a jeho jméno není uvedeno na prvotním dokladu o prodeji (účtence), může uplatnit reklamaci po předložení dohody o postoupení práv ze záruky uzavřené s prvním zákazníkem.

·         Mayzus Gunsmith Company s.r.o. může v případě neuznané reklamace požadovat náhradu nákladů spojených s reklamačním řízením po reklamujícím.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

·         Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace se rozumí fyzické předání/doručení výrobku Mayzus Gunsmith Company s.r.o., není-li s reklamujícím dohodnuto jinak.

·         Záznam každé záruční opravy musí být uveden v záručním listě.

 

Záruční opravy

Mayzus Gunsmith Company s.r.o. zajišťuje záruční opravy pro všechny běžné produkty, uvedené na těchto webových stránkách. Mayzus Gunsmith Company s.r.o. poskytuje záruku v souladu se Záručními podmínkami a/nebo podle podmínek, uvedených v záručním listu, který je přikládán ke každé prodávané zbrani.

 Záruční a mimozáruční opravy (Česká republika)

·         Záruční systém Mayzus Gunsmith Company s.r.o. umožňuje provádění záručních a mimozáručních oprav prostřednictvím podnikové prodejny v Holicích.

Doporučené kroky před uplatněním reklamace

·         zjistěte si, o jaký výrobek se jedná, jaké má výrobní číslo, kdy a kde jste výrobek zakoupili,

·         v případě jakýchkoli pochybností zavolejte na tel. +420 722 210575 a popište povahu vašeho problému puškaři, který poradí, zda se jedná o záruční, nebo placenou opravu, a doporučí řešení. K tomu můžete využít i příslušný kontaktní formulář ZDE.

Co potřebujete předložit při fyzickém uplatnění reklamace

·         originál účtenky (paragonu) o nákupu, ze které je zřejmé, kdy a kde jste zboží nebo službu koupili, s typovým označením výrobku a razítkem prodejny,

·         originál záručního listu, ze kterého je zřejmé, že reklamujete v záruční době,

·         samotné zboží, a to v čistém stavu, zbraň musí být vybitá,

·         popis závady,

·         reklamační protokol či jiný doklad o předchozí reklamaci (pokud jde například o vadu opakující se),

·         osobní doklady, doklady vyžadované zákonem (zbrojní průkaz a průkaz zbraně)

Místa, kde můžete uplatnit reklamaci

·         u prodejce, kde jste zbraň zakoupili,

·         v podnikových prodejnách Mayzus Gunsmith Company s.r.o.

 

Call now at +420 733-373-332

We truly care about our users and our product.

CONTACT US NOW